ការ​ចូល​ព្រះវិហារ​បរិសុទ្ធ​ដោយ​ខ្លួន​វា​ត្រូវ​បាន​បម្រុង​ទុក​សម្រាប់​តែ​សមាជិក​ដែល​មាន​ការ​ណែនាំ​ព្រះវិហារ​បរិសុទ្ធ​សកម្ម​ប៉ុណ្ណោះ។ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីសកម្មភាពដែលបើកចំហជាសាធារណៈសូម ចុច​ទីនេះ។