ដោយចូលទៅកាន់ទំព័រនេះ គេហទំព័រនឹងដាក់ខូគីទៅក្នុងកម្មវិធីរុករករបស់អ្នក។ នេះគួរតែធ្វើវា ដូច្នេះអ្នកមិនចាំបាច់បន្តដាក់ IPs ទៀតទេ។ ប៉ុន្តែអ្នកនឹងត្រូវធ្វើដូចនេះសម្រាប់ឧបករណ៍នីមួយៗ។

ប្រសិនបើអ្នកសម្អាតឃ្លាំងសម្ងាត់កម្មវិធីរុករកតាមអ៊ីនធឺណិត ខូគី ឬអង្គចងចាំ អ្នកនឹងត្រូវធ្វើវាម្តងទៀត។