រឿងរបស់ខ្ញុំអំពីការចូលរួមក្នុងសាសនាចក្រនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនៃពួកបរិសុទ្ធថ្ងៃចុងក្រោយ

និពន្ធដោយ លី យ៉ាតវីង។ (កំណែដើមជាភាសាចិន។) លី យ៉ាតវីង បានទទួលបុណ្យជ្រមុជទឹកនៅសាលាកំតុងក្នុងឆ្នាំ ១៩៧៧។…

0
5892

ចាប់ផ្តើមចំណង់ចំណូលចិត្តថ្មី

Nicole Farnsworth ធ្វើម្ហូប ធ្វើគ្រឿងអលង្ការ ចិញ្ចឹមសត្វចិញ្ចឹមថ្មី មានចំណូលចិត្តជាច្រើននៅទីនោះ! ចំណង់ចំណូលចិត្តមួយ ជាពិសេសនោះគឺ…

0
4347