ចាប់អារម្មណ៍លើប្រវត្តិគ្រួសារ?

FamilySearch នៅ Mesa Temple Visitors' Center គឺជាធនធានសហគមន៍ឥតគិតថ្លៃ ដែលគ្រប់គ្នាត្រូវបានស្វាគមន៍ក្នុងការប្រើ។ ក្នុងស្រុក…

0
855

ចាប់ផ្តើមចំណង់ចំណូលចិត្តថ្មី

Nicole Farnsworth មនុស្សបានចាប់យកចំណង់ចំណូលចិត្តថ្មីក្នុងកំឡុងពេលមានជំងឺរាតត្បាត - ចម្អិនអាហារធ្វើគ្រឿងអលង្ការឬទទួលយកសត្វចិញ្ចឹមថ្មី។ ចំណង់ចំណូលចិត្តមួយ, ...

0
2849

ប្រវត្តិគ្រួសារគឺជាទំនិញដែលអាចរលួយបាន

ពង្សប្រវត្តិតែងតែជាប់ទាក់ទងនឹងការងារពង្សប្រវត្តិ។ ពាក្យពង្សាវតារមកពីភាសាក្រិចនិងមានន័យថា“ ការបង្កើត…

1
3284