បុណ្យណូអែលនៅព្រះវិហារមេសា

ការបង្ហាញអំពូលភ្លើងបុណ្យណូអែលរបស់ប្រាសាទ Mesa នឹងមិនត្រូវបានធ្វើឡើងនៅឆ្នាំ 2021 ទេ ប៉ុន្តែនឹងត្រលប់មកព្រះវិហារបរិសុទ្ធវិញនៅឆ្នាំ 2022! សូមពិនិត្យមើលឡើងវិញនៅលើគេហទំព័រសម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត។ ព្រឹត្តិការណ៍នេះគ្រោងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី 25 ខែវិច្ឆិកា រហូតដល់ថ្ងៃទី 31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ 2022។ យើងសូមអញ្ជើញក្រុមគ្រួសារ និងបុគ្គលទាំងអស់ឱ្យមកធ្វើជាសាក្សីនៃភាពអស្ចារ្យនៃបុណ្យណូអែលនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍ប្រចាំឆ្នាំនេះ ចាប់តាំងពីឆ្នាំ 1979 មក!

ម៉ោងឈប់សម្រាករបស់មជ្ឈមណ្ឌលអ្នកទស្សនា

ផ្លូវ ៤៥៥ ខាងកើតផ្លូវមេសអាហ្សា ៨៥២០៣
(480) 964-7164

ម៉ោងធ្វើការធម្មតា៖  9:00 ព្រឹក ដល់ 9:00 យប់ ជារៀងរាល់ថ្ងៃ

បុណ្យណូអែល អេវ៉ា៖ ម៉ោងធម្មតា 9:00 ព្រឹក - 9:00 យប់

បុណ្យណូអែល ថ្ងៃ: បិទម៉ោង 9:00 ព្រឹក ដល់ 4:00 ល្ងាច  បើកម៉ោង 4:00 ល្ងាច ដល់ 9:00 យប់ តែប៉ុណ្ណោះ.

ថ្មី។ ឆ្នាំ អេវ៉ា៖ ម៉ោងធម្មតា 9:00 ព្រឹក - 9:00 យប់

ថ្មី។ ឆ្នាំ ថ្ងៃ: ម៉ោងធម្មតា 9:00 ព្រឹក ដល់ 9:00 យប់

ថ្ងៃបុណ្យណូអែល 

សូមរង់ចាំ ព័ត៌មានបន្ថែមនឹងមកដល់ក្នុងឆ្នាំ 2022!

ព្រឹត្តិការណ៍ជិតមកដល់

សវនកម្មសម្រាប់ 2023 Mesa Easter Pageant
សហរដ្ឋអាមេរិក , 2022-09-01 12:00 ព្រឹក
FamilySearch Wiki – KONIUSZY
455 ផ្លូវធំខាងកើត
មេសា, អេហ្ស 85203 សហរដ្ឋអាមេរិក
, 2022-09-28 07:00 ល្ងាច
FamilySearch Wiki – KONIUSZY
455 ផ្លូវធំខាងកើត
មេសា, អេហ្ស 85203 សហរដ្ឋអាមេរិក
, 2022-09-29 10:30 ព្រឹក