ការប្រើប្រាស់ Cloud Save My Family History Records-Young

ផ្ទុក ព្រឹត្តិការណ៍

ការប្រើប្រាស់ Cloud Save My Family History Records-Young

0 វិចារ
269 ទស្សនៈ

ការរក្សាព័ត៌មានប្រវត្តិគ្រួសាររបស់យើងឱ្យមានសុវត្ថិភាពគឺមានសារៈសំខាន់បំផុត។ ការផ្ទុកលើពពកគឺជាចម្លើយដ៏ល្អចំពោះតម្រូវការនេះ។ ដោយមិនគិតពីកម្មវិធីដែលអ្នកប្រើ រក្សាទុក និងការពារព័ត៌មាន ឯកសារ និងរូបថតរបស់អ្នកនៅក្នុងពពក។

Richard គឺជាអ្នកឯកទេសខាងបច្ចេកវិទ្យាចូលនិវត្តន៍ អ្នកនិពន្ធប្លុក Family History Tech ហើយបានធ្វើការជាមួយនឹងពង្សាវតារអស់រយៈពេលជិត 50 ឆ្នាំមកហើយ។ គាត់គឺជាអតីតប្រធានសមាគមប្រវត្តិគ្រួសារនៃរដ្ឋអារីហ្សូណា ហើយបច្ចុប្បន្នជាអនុប្រធានទីមួយ ជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាល និងជាអ្នកគ្រប់គ្រងគេហទំព័ររបស់ក្រុមប្រឹក្សាប្រឹក្សាពង្សាវតារអារីហ្សូណា។ និង Genealogist សម្រាប់ Palo Verde ជំពូកនៃកូនប្រុសនៃបដិវត្តន៍អាមេរិច.

ព័ត៌មានលម្អិត

កាលបរិច្ឆេទ៖
ខែ​កក្កដា ២
ពេលវេលា៖
7:00 យប់ - 8:30 ល្ងាច MST
ប្រភេទ ព្រឹត្តិការណ៍:
kmភាសាខ្មែរ