ការរុករក FamilySearch - GLEN TOLMAN

ផ្ទុក ព្រឹត្តិការណ៍

ការរុករក FamilySearch - GLEN TOLMAN

0 វិចារ
127 ទស្សនៈ

Review FamilySearch features listed on the Homepage before and after login. Accessing the FamilySearch features and functions listed at the top of the Homepage after login (FamilyTree, Search, Memories, Get Involved, Activities, Help, Messaging, and Profile).  Using the various Tree Views (landscape, fan chart, descendency, etc.) and the features available from the Person View. Going back and forth between the various views.  How to always return to your own tree or person view. Navigating FamilyTree without using the Windows “back arrow” function. Printing information on FamilySearch. When to use the FamilyTree “Find” feature. Understanding the difference between the “Memory Gallery” and the “Memories” listed on the Person View. 

Glen មានបទពិសោធន៍ 10 ឆ្នាំដោយប្រើ FamilySearch/Family Tree និង Ancestry។ ពីមុនបម្រើនៅបណ្ណាល័យគ្រួសារមេសា និងប្រវត្តិគ្រួសារសលត៍លេក។ បច្ចុប្បន្នកំពុងធ្វើការស្ម័គ្រចិត្តនៅ Mesa Arizona Temple Visitors' Center និង Tempe Family History Center។

 

ព័ត៌មានលម្អិត

កាលបរិច្ឆេទ៖
ខែ​កញ្ញា ១១
ពេលវេលា៖
5:00 ល្ងាច - 6:00 ល្ងាច MST
ប្រភេទ ព្រឹត្តិការណ៍:
kmភាសាខ្មែរ