ការណែនាំអំពីវគ្គសិក្សា 16 សប្តាហ៍ - KONIUSZY

ផ្ទុក ព្រឹត្តិការណ៍

ការណែនាំអំពីវគ្គសិក្សា 16 សប្តាហ៍ - KONIUSZY

0 វិចារ
175 ទស្សនៈ

This 16-Week Course will introduce the class member to many essential research tools:  a personal database (4 weeks of RootsMagic8), FamilySearch Navigation, FamilySearch as a Research Source, the FamilySearch Wiki, Ancestry, My Heritage, Find My Past, American Ancestors, Find A Grave, The Family History Guide, U.S. Census Records, Descendancy Research and a Methodology overview.

Jeanne Koniuszy lives in Mesa and has been interested and active in family history for over 40 years. In April 2016 she received a Bachelor’s Degree in Family History from BYU. She enjoys assisting others with their family history and loves teaching. She has previously served as a Temple and Family History Consultant in her church organization for the past nine years. In that capacity, she trained other consultants and taught classes open to the public, covering basic research skills and navigation of FamilySearch, the major commercial websites, as well as a personal database. Jeanne served as a Service Missionary at the Mesa FamilySearch Library from May 2014 to September 2018. She has presented classes for outreach community clubs and organizations.

ព័ត៌មានលម្អិត

កាលបរិច្ឆេទ៖
ខែ​សីហា 6
ពេលវេលា៖
7:00 យប់ - 8:30 ល្ងាច MST
ប្រភេទ ព្រឹត្តិការណ៍:
kmភាសាខ្មែរ