ការបង្ហាញអាយ៉ងដំណឹងល្អសម្រាប់កុមារ – កាលវិភាគ

ផ្ទុក ព្រឹត្តិការណ៍

ការបង្ហាញអាយ៉ងដំណឹងល្អសម្រាប់កុមារ – កាលវិភាគ

0 វិចារ
338 ទស្សនៈ

Children’s Gospel Puppet Shows are here! There is no cost to attend and all are welcome!  These are geared to a younger audience, but parents and grandparents are welcome! They will be in the Multipurpose Room on the first floor of the Mesa Temple Visitors’ Center, next to the Temple Room for Kids exhibit.

Showings will be:

Tuesday – Saturday
1:00 រសៀល

TBA

ព័ត៌មានលម្អិត

ចាប់ផ្តើម៖
ខែ​ឧសភា 13 ម៉ោង 11:00 ព្រឹក MST
បញ្ចប់៖
ខែ​កក្កដា 31 ម៉ោង 1:00 ល្ងាច MST
ព្រឹត្តិការណ៍ ប្រភេទ:
, ,
ស្លាក ព្រឹត្តិការណ៍៖
,
kmភាសាខ្មែរ