ការបង្រៀនឧបករណ៍ស្កែន- ហ្វ័រស្ទឺរ

ផ្ទុក ព្រឹត្តិការណ៍

ការបង្រៀនឧបករណ៍ស្កែន- ហ្វ័រស្ទឺរ

0 វិចារ
104 ទស្សនៈ

អ្នកស្មគ្រ័ចិត្ត Gary Foster នឹងផ្តល់ការបង្រៀនអំពីម៉ាស៊ីនស្កេនមួយរៀងរាល់ព្រឹកថ្ងៃសុក្រ។ មករៀនពីរបៀបប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ ដើម្បីឱ្យអ្នកអាចប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនស្កេនទាំងនេះបានកាន់តែល្អក្នុងការបំប្លែងឯកសារគ្រួសាររបស់អ្នកទៅជាឌីជីថល។

ព័ត៌មានលម្អិត

កាលបរិច្ឆេទ៖
ខែ​សីហា 30
ពេលវេលា៖
10:30 ព្រឹក - 12:00 ល្ងាច MST
ប្រភេទ ព្រឹត្តិការណ៍:
kmភាសាខ្មែរ