យើងសុំទោសដែលអ្នកមានបទពិសោធន៍មិនល្អ សូមចែករំលែកមូលហេតុ។

សូមផ្តល់មតិកែលម្អបន្ថែម។

យើងសូមកោតសរសើរចំពោះមតិកែលម្អរបស់អ្នក។ ប្រសិនបើអ្នកចង់ទទួលបានសារពីយើងវិញ សូមផ្តល់អាសយដ្ឋានអ៊ីមែលរបស់អ្នក ហើយយើងនឹងទាក់ទងទៅអ្នក។

kmភាសាខ្មែរ