កុមារ​នៅ​ពី​មុខ​ភ្លើង​បុណ្យ​ណូអែល​នៅ​ជុំវិញ​គុម្ពឈើ​នៅ​ប្រាសាទ​មេសា

ភ្លើងបុណ្យណូអែលរបស់ប្រាសាទ Mesa ត្រលប់មកវិញនៅឆ្នាំនេះ។

បន្ទាប់ពីការផ្អាកអស់រយៈពេលប្រាំឆ្នាំ ភ្លើងបុណ្យណូអែលរបស់ប្រាសាទ Mesa បានត្រលប់មកវិញនៅឆ្នាំនេះទៅកាន់បរិវេណប្រាសាទដែលបានជួសជុលឡើងវិញសម្រាប់រយៈពេល 37 យប់ដ៏អស្ចារ្យ…

0
4238