ការបង្ហាញកំណើតអន្តរជាតិនៅមជ្ឈមណ្ឌលអ្នកទស្សនាអំឡុងពេលបុណ្យណូអែល

នៅពេលដែលនៅខាងក្រៅជុំវិញប្រាសាទ Mesa ភ្លឺដោយពន្លឺភ្លើងបុណ្យណូអែលរាប់រយរាប់ពាន់ក្នុងអំឡុងថ្ងៃវិស្សមកាល នៅខាងក្នុង…

0
1016