Kasaysayan ng Mesa Temple

After being closed for more than three years of renovations, the Mesa Arizona Temple will be rededicated Dec. 12, 2021, by President Dallin H. Oaks, first counselor in the First Presidency of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. The temple will reopen shortly following the rededication.

The temple, originally dedicated in 1927 by President Heber J. Grant, is the 7th of 160 operating temples of the Church and its massive structure dominated Mesa’s skyline for decades, often being referred to as a “sermon in stone.”

Mula nang buksan ito, ang mga bisita ay nagmula sa buong mundo ay pumunta sa sagradong site na ito para sa kanyang kagandahan at kahalagahan sa relihiyon. Ang mga miyembro ng Simbahan ay nagtitipon sa loob ng templo para sa mga sagradong seremonya ng relihiyon na inilalapit sila sa Diyos, habang ang mga turista ay dumarating upang tingnan ang bakuran ng templo at masiyahan sa sentro ng mga bisita.

Dalawang tanyag na mga kaganapan, parehong gaganapin taun-taon, nagdadala ng karagdagang mga bisita sa bakuran ng templo: Ang Mesa Easter Pageant at ang Ipinapakita ang mga Temple Gardens Christmas Lights. Ang mga kaganapang ito ay magpapatuloy pagkatapos mabuksan muli ang templo.

Mula noong pinakamaagang araw kung kailan ang mga unang miyembro ng Simbahan ay nagsimulang manirahan sa lugar, na ipinadala ni Brigham Young sa pagsisikap na kolonya ang Kanluran, ang mga taimtim na miyembro ng Simbahan ay naghahangad ng isang templo para sa mga sagradong ordenansa. Ang pinakamalapit na templo ay sa St. George, Utah, na sanhi ng mga batang mag-asawa na nagnanais na magpakasal doon upang maglakbay sa pamamagitan ng isang bagon, at ang landas na mahusay na tinahak ay kilala bilang "Honeymoon Trail."

Pag-aalay

Noong 1919, inihayag ng pangulo ng Simbahan na si Heber J. Grant na ang Mesa ang magiging lokasyon ng unang templo sa Arizona at noong 1922, ang lupa ay nasira sa 20-acre lot na hangganan ng Main Street, Hobson, First Avenue at LeSueur. Ang disenyo ay inspirasyon ng Templo ni Solomon sa Jerusalem.

The temple’s dedication in 1927 was a four-day event and newspapers across the country reported on it, stating that “5,000 of the faith and 5,000 of the friendly” attended the first day’s gathering, and, on the second day, a choir of 300 Arizonans, including Native Americans and Hispanics, gave a public concert on the temple roof of “simple thanks and praise.”

Matapos mabuksan ang templo noong 1927, mabilis itong naging minamahal na sentro ng pamayanan at isang lugar na pagtitipon para sa lahat ng mga residente.

1974 Pagkukumpuni

Noong 1974, ang templo ay sarado para sa pagsasaayos pagkatapos maglingkod sa mga Banal sa Arizona, pati na rin ang bilang ng mga kalapit na southern state hanggang sa Florida at halos ng Mexico, sa loob ng 47 taon. Matapos makumpleto ang pagsasaayos, ang templo ay bukas sa publiko sa loob ng dalawang linggo, kung saan higit sa 200,000 mga bisita ang namasyal sa templo.

Noong Abril 1975, ginanap ng Pangulo ng Simbahan na si Spencer W. Kimball ang makasaysayang muling pagdedikula, dahil ito ang kauna-unahang pagkakataon na muling buksan ang templo sa publiko at pagkatapos ay muling italaga.

Pagkukumpuni sa 2018

Noong 2018, sa direksyon ng Pangulo ng Simbahan na si Russell M. Nelson, inanunsyo ng mga opisyal ng simbahan na isara ang Mesa Arizona Temple para sa isang pangunahing pagsasaayos ng gusali at mga nakapaligid na bakuran. Matapos ang tatlong taong proyekto, ang isang pampublikong open house ay gaganapin Sabado, Oktubre 16, hanggang Sabado, Nobyembre 20 (maliban sa Linggo) at ang templo ay itatalaga noong Linggo, Disyembre 12, ni Pangulong Dallin H. Oaks, una tagapayo sa Unang Panguluhan at pangulo ng Korum ng Labindalawang Apostol ng The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.