Ang pagpasok sa templo mismo ay nakalaan lamang para sa mga miyembrong may aktibong temple recommend. Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa mga aktibidad na bukas sa publiko mangyaring pindutin dito.